Isikuandmete töötlemine

 

Teie usaldus on meile oluline. Soovime, et tunneksite end oma isikuandmete edastamisel turvaliselt. Isikuandmed on igasugune teave, mille alusel saab isikut tuvastada.

Anname endast parima ja oleme võtnud kasutusele asjakohased meetmed, et kindlustada teie isikuandmete kaitse, ja tagame teie isikuandmete töötlemise kooskõlas kehtivate andmekaitseseaduste, meie ettevõttesiseste põhimõtete, juhiste ja korraga.

Millist liiki teavet me kogume ja miks me seda teeme?

Et ennetada, ohjata ja märgata kuritegusid seoses omandi ja vara (vargused, vandalism jne) ning teie ja teiste inimeste eluliste huvide, sealhulgas elu ja tervise, kaitseks. Töötleme teie isikuandmeid, et ennetada, ohjata ja märgata kuritegusid seoses omandi ja vara (vargused, vandalism jne) ja isikute kaitsmisega, sealhulgas, kuid mitte ainult selleks:

et tagada turvalisus (klientidele, personalile, dokumentidele, teabele)

teha kindlaks meie territooriumil ja sellest väljaspool toimuvad loata viibimised, sissemurdmised, vargused, rünnakud, pettused rahatehingutes ja kõik muud ebaseaduslikud teod

jälgida isikute liikumist, kogunemist ja käitumist, et tagada paremini turvalisust ja hallata ohte

teha kindlaks asjakohane ressursside ümberjaotamine olukordades, kus on kuriteo toimepaneku oht või kui toimub kuritegu

uurida vahejuhtumeid

Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

Videovalve salvestisi ei säilitata üle 60 (kuuekümne) päeva, välja arvatud juhul, kui salvestis sisaldab määratletud eesmärgi saavutamiseks vajalikku teavet. Sellisel juhul säilitatakse salvestist tuvastatud probleemi lahendamiseni või vastava juurdluse lõpetamiseni.

Kui teil tekib seoses oma isikuandmete töötlemisega küsimusi, võtke palun meiega ühendust info@s1.ee

Kui te ei ole saadud vastusega rahul, on teil õigus esitada kaebus andmekaitse inspektsioonile.

 

S1 kaupluse püsikliendikaartide väljastamine ja kasutamine

Püsikliendi programmis osalejaks võib saada  füüsiline isik, kes on ostnud S1 kaupluse kassast püsikliendikaardi.

Püsikliendikaart väljastatakse ainult füüsilisele isikule.Ühele füüsilisele isikule väljastatakse ainult üks kaart ja see on isiklik ning seda võib kasutada ainult Kaardi omanik. S1 kaupluse personalil on õigus paluda esitada isiku tuvastamiseks isikut tõendav dokument. Püsikliendid on registreeritud andmebaasis. Püsikliendikaarti ei pea ostu sooritamisel kaasas kandma.

Ühekordne Kaardi väljastamise tasu on 1 euro. Seda võidakse S1 kauplus initsiatiivil muuta, teatades sellest 10 (kümme ) päeva enne tasumäära muutmist S1 kauplus püsikliendiprogrammi süsteemis.

Püsiklient saab S1 uudiskirju. Uudiskirjadest loobumisel kustuvad süsteemist automaatselt püsikliendi andmed.

S1 püsikliendiprogrammi isikuandmete töötlemine

Meile on oluline, et tunneksite end turvaliselt meiega oma isikuandmeid jagades. Isikuandmed on mis tahes teave, mida saab isiku tuvastamiseks kasutada.

Võtame asjakohaseid meetmeid, et kindlustada teie isikuandmete kaitse ja tagame teie isikuandmete töötlemise vastavuse kehtivate andmekaitseseaduste, meie sisepoliitika, juhiste ja korraga. Oleme määranud ka andmekaitseametniku, kelle ülesanne on kontrollida, et me neid seaduseid, juhiseid ja korda järgiksime.

Käesolevas teabetekstis kirjeldame, kuidas ja kus töötleme isikuandmeid S1 kaupluse püsikliendiprogrammi raames.

Mis teavet me kogume ja miks me seda teeme?

Millistest allikatest kogume isikuandmeid?

Kogume isikuandmeid, mida te ise avaldate, kui registreerute S1 kaupluse püsikliendiks.

Registreerimine

Teie registreerimine S1 kaupluse püsikliendiks on nende andmete esitamine vajalik. Kui te neid andmeid ei esita, ei saa kasutada S1 kaupluse püsikliendikaarti.

Isikuandmed

Nimi

Kontaktinfo: e-posti aadress

Teie nõusolek(allkiri),et saadame e maile kampaanijate kohta.

 

Otseturundus

Töötleme teie isikuandmeid selleks, et saata teile otseturundusalast teavet, näiteks edastada teile isiklikku ja olulist teavet ning pakkumisi teie valitud suhtluskanalisse e-post, sotsiaalvõrgustikud.

Palun pange tähele, et kui soovite saada otseturundusmaterjale sotsiaalvõrgustiku kaudu, kasutame e-posti aadressi, et teiega sotsiaalvõrgustikus ühendust võtta.

Isikuandmete liigid

Nimi

E-posti aadress

Sotsiaalvõrgustik

Säilitamisperiood

Nii kaua, kuni soovite meilt otseturundusmaterjale saada.

 

isikukuandmete jagamine

 

Teenusepakkujad

Need ettevõtted saavad teie isikuandmeid töödelda ainult vastavalt meie juhistele ega kasuta neid muul otstarbel. Nad on ka seaduse ja meie koostöölepinguga kooskõlas kohustatud teie isikuandmeid kaitsma.

Õiguskaitseorganid, riiklikud ja kohalikud omavalitsusasutused

Oma seadusjärgsete kohustuste täitmiseks võime õiguskaitseorganite, riiklike ja kohalike omavalitsusasutuste nõudmisel neile edastada teie isikuandmed. Võime edastada ka teie isikuandmed õiguskaitseorganitele, riiklikele ja kohalikele omavalitsusasutustele, et täita oma huve luua, nõuda ja kaitsta seaduslikke nõudeid.

Kus töötleme teie isikuandmeid?

 

Töötleme teie isikuandmeid alati Euroopa Liidu ja Euroopa Majanduspiirkonna siseselt. Teie isikuandmeid ei edastata ega töödelda väljaspool neid piirkondi asuvates riikides.

Kui kaua minu isikuandmeid säilitatakse?

 

Kõiki teilt nõutavaid isikuandmeid säilitatakse kliendisüsteemis nii kaua, kuni osalete S1 kaupluse püsikliendiprogrammis.

Kustutamine

Teatud asjaoludel on teil õigus meilt nõuda teie isikuandmete kustutamist. See ei kehti juhtudel, kui oleme seadusega kohustatud andmeid säilitama. Et nimetatud õigust kasutada, palun esitage meie andmekaitseametnikule kirjalik vastavasisuline taotlus info@S1.ee